IKC Jan Ligthart nu en in de toekomst

IKC Jan Ligthart heeft enerverende jaren achter de rug. Met een volledig vernieuwde directie en twee nieuwe intern begeleiders zijn we thans voorbereid op de toekomst. We kijken vooruit en denken in kansen.

Download hier het beleidsdocument IKC Jan Ligthart nu en in de toekomst.

 

Beleidsdocumenten opvang

 

Het pedagogisch werkplan
In ons pedagogisch werkplan staat beschreven hoe de medewerkers uitvoering geven aan diverse wet- en regelgeving vanuit de Wet IKK en de pedagogische basisdoelen die zijn omschreven door ontwikkelingspsycholoog Marianne Riksen-Walraven. In dit werkplan is het belang van partnerschap met ouders omschreven en via welke methode kinderen gevolgd worden in de ontwikkeling.

Het pedagogisch werkplan is geschreven voor elke opvanglocatie apart en is gebaseerd op het pedagogisch beleid van Wijzer in Opvang en Onderwijs.


Onze opvang is in het bezit van het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Wijzer in Opvang. Hierin wordt beschreven en inzichtelijk gemaakt hoe we binnen onze organisatie omgaan met risicovolle situaties. Ook wordt in dit plan beschreven wat we doen om dit soort situaties te voorkomen. We vinden het belangrijk dat kinderen de wereld mogen ontdekken en dat ze bij ons leren om te gaan met de kleine risico’s die voorkomen op het kindcentrum.

Beleid Veiligheid en Gezondheid in de Kinderopvang 2020

Het voedingsbeleid
Ook is onze opvang in het bezit van een voedingsbeleid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en dat zij gevarieerde voeding aangeboden krijgen. Kinderen moeten dagelijks de juiste voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid binnenkrijgen in het belang van het gezond opgroeien van het kind. Omdat kinderen vaak hele dagen bij ons worden opgevangen is het belangrijk dat zij hier minstens net zo gezond eten als thuis. In dit voedingsbeleid staat beschreven hoe wij omgaan met voeding op het kinderdagverblijf en op de buitenschoolse opvang. Allereerst zal worden beschreven wat wij verstaan onder ‘gezond’. Daarna zal worden beschreven welke eetmomenten we hebben en wat de kinderen op die momenten te eten en te drinken aangeboden krijgen. Ook komen bijzondere omstandigheden die er kunnen zijn met betrekking tot de voeding op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang aan bod. Zo wordt onder andere beschreven hoe wij omgaan met voeding met betrekking tot feestdagen, traktaties, allergieën en diëten.

Het voedingsbeleid

 

Documenten onderwijs

Het schoolplan
In het schoolplan beschrijven wij ons beleid en onze beleidsvoornemens m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs zoals dat binnen onze school wordt gevoerd op diverse terreinen. Het nieuwe Schoolplan  is nu beschikbaar.

Download hier: Schoolplan2019-2023

Het Schoolplan wordt jaarlijks geëvalueerd en beschreven in het jaarverslag. Daarnaast wordt ook jaarlijks een jaarplan gemaakt waarin het beleid voor het aankomende jaar wordt beschreven.

Het jaarplan
De inhoud van het beleidsplan is leidend voor de acties die we ondernemen en de inzet die we doen op het gebied van personeel, organisatie, onderwijsinhoud en management. Per schooljaar hebben we interventies vastgesteld.

De onderwijsinspectie
Download hier het document: Inspectie van het onderwijs.

Het 5 gelijke dagen model
In de bijlage ziet u de praktische invoering van het 5 gelijke dagen model.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Met ons SchoolOndersteuningsProfiel (hierna SOP) brengen wij in beeld welke ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. De MR beoordeelt het profiel en kan adviezen geven. Het SOP maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd middels de digitale schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst.
Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023

 

Overige documenten opvang & onderwijs

Veiligheidsbeleid(vastgesteld in de MR-vergadering van 24 april 2014)
Ondersteuningsplan-2019-2023 van het samenwerkingsverband Schiedam-Vlaardingen-Maassluis

Wijzer_waaier_gecombineerd : Strategische koerswaaier 2019-2023
Deze Wijzerwaaier beschrijft onze waarden, kracht en koers als organisatie Wijzer in opvang en onderwijs richting 2023