Vervangingsprotocol bij ziekte en verlof

Het komt voor dat een groepsleerkracht op een lesdag niet aanwezig is. Dit kan een aantal redenen hebben:

Duurzame inzetbaarheid (voorheen BAPO)

Een werknemer van 52 jaar en ouder heeft recht op verlof conform de voorwaarden en voorschriften van de Uitvoeringsregeling BAPO zoals die in de CAO PO is opgenomen. Sommige collega’s hebben gekozen BAPO-verlof op te nemen.

Compensatieverlof

Sommige groepsleerkrachten komen in aanmerking voor compensatieverlof. Op de dagen dat zij niet aanwezig zijn, worden zij vervangen door (interne) collega’s.

Kortdurende ziekte of uitval

In geval van kortdurende ziekte van de groepsleerkracht, zal zoveel mogelijk geprobeerd worden binnen school voor vervanging te zorgen. We hebben hiervoor een vervangingsprotocol bij ziekte en verlof.

Langdurige ziekte of uitval

Bij langdurig uitval door ziekte zullen wij aanspraak maken op de banenpool van de Stichting Wijzer. Dit zijn leerkrachten met een vaste aanstelling, die invallen op alle scholen als het reguliere personeel ziek of afwezig is.
Helaas kan het voorkomen dat er geen invalkracht beschikbaar is. In dergelijke gevallen zullen we eerst proberen de groep intern op te vangen door met beschikbare leerkrachten te schuiven, groepen samen te voegen of de leerlingen te verdelen over een aantal groepen. Slechts in uiterste noodzaak zullen we er toe overgaan om een groep naar huis te sturen.

Hiervoor hebben we een aantal vaste regels:
– Onder toezicht moeten alle leerlingen telefonisch contact opnemen met hun ouders en afspraken maken. Lukt dat niet, dan blijft de betreffende leerling op school en wordt hij/ zij in een andere groep geplaatst.
– Als een groep in de loop van het schooljaar al een keer naar huis is gestuurd, dan komt bij een nieuwe noodsituatie een volgende groep aan de beurt. Dezelfde groep zal dus nooit twee keer achter elkaar de dupe worden.
– In alle gevallen geldt: is geen opvang te regelen, dan blijven de leerlingen op school en worden in een andere groep geplaatst.
Vervangingsprotocol (download)

Medicijnverstrekking

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s)1 om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Protocol medicijnverstrekking (download)

Gedragscode tegen pesten

Alle kinderen mogen zich veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar hierop aanspreken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Protocol gedrag

Protocol Mobiele Telefoon

Met ingang van mei 2014 is het in de Medezeggenschapsraad vastgestelde protocol mobiele telefoon in werking getreden.
Protocol mobiele telefoons -herziene versie oktober 2016- (download)

Protocol huiswerk

Met ingang van mei 2014 is het in de Medezeggenschapsraad vastgestelde protocol huiswerk in werking getreden.
Protocol huiswerk IKC Jan Ligthart (download)