Uiteraard hopen we dat alles zo goed geregeld is en dat U tevreden bent over de school. We vertrouwen erop dat u zich rechtstreeks tot de school richt wanneer iets onverhoopt niet naar wens verloopt. Dat kan tenslotte altijd een keer gebeuren. De leerkracht(en) van uw kind(eren) en desgewenst de directeur staan u graag te woord om te kijken of het probleem opgelost kan worden.

U mag de klacht – wanneer u er op school niet uitkomt – ook indienen bij het bestuur van de Stichting via de algemeen directeur. Meer informatie vindt u op de website van Wijzer.

Klachtenregeling
Hieronder vindt u de algemene toelichting op de klachtenregeling van Wijzer in Opvang en Onderwijs. De volledige regeling kunt u vinden op de website van Wijzer. 

Inleiding
Met deze regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten te garanderen. Dat is goed voor alle betrokkenen, ook voor de locatie. Het klachtrecht heeft een signaalfunctie: het bevoegd gezag en de locatie ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de opvang en de goede gang van zaken. 

Een klacht indienen?
Het is de bedoeling dat klachten over de gang van zaken op een locatie tussen kinderen, ouders, personeel en alle overige betrokken personen in eerste instantie tussen alle betrokkenen, op locatieniveau worden opgelost. De meeste klachten worden overigens op die manier naar tevredenheid afgehandeld. Als u er op de locatie met de medewerker en met de directeur niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het bestuur. Mocht dit ook niet naar wens zijn of is de klacht tegen het bevoegd gezag gericht, dan kunt u de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie voorleggen. 

Klachten kunnen betrekking hebben op de begeleiding van kinderen, het toepassen van strafmaatregelen, het beoordelen van leerlingen, de inrichting van de organisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 

De klachtenregeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaan. Deze klachten dienen langs die lijn worden afgehandeld. Zo kan een klacht m.b.t. schorsen en verwijderen niet via de Klachtenregeling onderwijs worden ingediend. 

Op de website van Wijzer vindt u de volledige klachtenregeling en een schematische weergave van de te nemen stappen. Tevens kunt u kijken naar de bijlage Koninklijke Route waarin de verschillende soorten klachten worden beschreven. 

Een luisterend oor en ondersteuning
U kunt tijdens de procedure, wanneer u ondersteuning nodig hebt een beroep doen op anderen: 

op schoollocatieniveau is dat de interne contactpersoon. Hij/zij kent de school goed en is goed op de hoogte van de klachtenprocedure. Hij/zij kan adviseren over de te nemen stappen. 

Ook kunt u een onafhankelijk advies inwinnen en ondersteund worden door een externe vertrouwenspersoon voor opvang en onderwijs. Hij/zij kan u adviseren over de te nemen stappen en staat u bij in het voorbereiden of voeren van gesprekken. 

 

Namen en adressen 

 

College van Bestuur Wijzer in Opvang en Onderwijs
Burgemeester van Lierplein 77
3134ZB Vlaardingen
info@wijzer.nu 

Externe Vertrouwenspersoon
Mw. A. Groen –Vendrig
CED – Groep
010-4071993
evp@cedgroep.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderwijsgeschillen
030-2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Landelijke Klachtencommissie Opvang
Geschillencommissie 
070-3105310
www.degeschillencommissie.nl 

 

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs (Onderwijs)
Alleen voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-1113111.