Uiteraard hopen we dat alles zo goed geregeld is en dat U tevreden bent over de school. We vertrouwen erop dat u zich rechtstreeks tot de school richt wanneer iets onverhoopt niet naar wens verloopt. Dat kan tenslotte altijd een keer gebeuren. De leerkracht(en) van uw kind(eren) en desgewenst de directeur staan u graag te woord om te kijken of het probleem opgelost kan worden.

U mag de klacht – wanneer u er op school niet uitkomt – ook indienen bij het bestuur van de Stichting via de algemeen directeur (mw. Juliet van der Lugt). Meer informatie vindt u op de website van Wijzer.

Opvang
Indien een gesprek met de pedagogisch medewerker, leidinggevende of het College van Bestuur, zoals omschreven in het Reglement Interne Klachtenprocedure niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.
Deze Geschillencommissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra en peuterspeelzalen. U vindt hier meer informatie op de website van Wijzer.

Onderwijs
Indien een gesprek met de leerkracht of de directie zoals omschreven in de klachtenregeling voor het onderwijs niet afdoende is afgehandeld kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie.

In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Wijzer in Onderwijs, meer informatie vindt u hier.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lgc-lkc). De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen.

Gegevens Landelijke Klachtencommissie

Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Internet: www.onderwijsgeschillen.nl