De eindverantwoording van de school ligt bij de directeur Angélique van Slobbe. De directeur wordt daarbij ondersteund door het kernteam.

IKC Jan Ligthart heeft ook een kernteam.
Het kernteam bestaat uit de directieleden, de drie bouwcoördinatoren (één voor de onder-, één voor de midden- en één voor de bovenbouw) en de twee intern begeleiders. Het kernteam bereidt o.a. het schoolbeleid voor, bespreekt zaken vanuit de bouwvergadering. Het kernteam komt iedere twee weken bijeen.

De bouwcoördinatoren leiden en coördineren de bouwvergaderingen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de onderbouw (groepen 1 en 2), middenbouw (groepen 3 t/m 5) en bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Tijdens de bouwvergadering wordt het proces van de beleidsuitvoering besproken en bewaakt. Daarnaast kunnen door betreffende teamleden ook agendapunten ingebracht worden, indien noodzakelijk ter bespreking in het kernteam.

Twee bouwvergaderingen worden besteed aan een gezamenlijke leerlingbespreking. Hierbij zijn alle leerkrachten van een bouw én hun intern begeleider aanwezig.

De directie houdt regelmatig zorgoverleg met de intern begeleiders van school. Tijdens dit overleg worden alle zaken met betrekking tot de leerlingenondersteuning geagendeerd.

Bij IKC Jan Ligthart zijn twee intern begeleiders verantwoordelijk voor de leerlingondersteuning: Ester Schenk en Mirjam de Lange.

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van de leerlingondersteuning in de groep. Tevens denken zij mee met de meerbegaafdheid specialist van onze school. Ook ligt bij hen de verantwoording voor de begeleiding/ ondersteuning van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren.

Dit schooljaar komt ook het Ondersteuningsteam (OT) weer frequent bij elkaar. Het OT bestaat uit de directie, de intern begeleiders (IB), de school maatschappelijk werker (Minters), de vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband (SWV), jeugdverpleegkundige van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). In het OT worden leerlingen met een ondersteuningsvraag besproken, altijd in aanwezigheid van de ouders.

Dit schooljaar zijn er 8 studiedagen gepland waarbij alle teamleden aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken de leerkrachten inhoudelijke thema’s en/of wordt het beleid voorbereid en vastgesteld. Het beleid wordt ingebracht door het kernteam of door de ontwikkelteams.

De ontwikkelteams bestaan uit teamleden die een onderwijs-inhoudelijk beleidsonderwerp bespreken en voor de studiebijeenkomsten voorbereiden. Binnen de school zijn 5 ontwikkelteams: didactisch handelen, jonge kind, ICT, pedagogisch handelen en OGW/HGW.

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de kerntaak van onze school: het onderwijs aan de kinderen! De groepsleerkrachten worden daarbij ondersteund door de onderwijsassistent (OA).

Onze school beschikt over twee vakleerkrachten: één voor het geven van Engelse les (native speaker) en één voor de gymlessen. Eveneens beschikken wij weer over twee docenten levensbeschouwelijk onderwijs: humanistische vorming en godsdienstonderwijs. De leerlingen uit groep 8 kunnen deze lessen volgen.

Onze school biedt opleidingsplaatsen aan aan stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie voor Basisonderwijs). De PABO leidt studenten in samenwerking met onze school op tot leerkracht voor het basisonderwijs. Het kan – op verzoek – ook voorkomen dat we andere stageplekken beschikbaar stellen. In schooljaar 2018 – 2019 heeft een groot deel van ons team de mentorenopleiding gevolgd en succesvol afgerond. Het doel is om stagiaires nog beter te kunnen begeleiden en om als school van ‘gewone’ stageschool naar ‘opleidingsschool’ te gaan.

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert gevraagd en ongevraagd de directeur en verleent instemming m.b.t. het schoolbeleid. De Wet op de Medezeggenschap is hierbij van toepassing. De MR bestaat uit 5 teamleden en 5 ouders.

De Activiteitencommissie (AC) ondersteunt de school bij haar activiteiten. De AC bestaat uit 9 ouders. Zij hebben zitting in de diverse commissies die de activiteiten bedenken en aansturen. In die commissies wordt samengewerkt met leerkrachten.