De activiteitencommissie op school bestaat uit een actieve groep ouders die betrokken is bij het, samen met de leerkrachten, organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar.

Doelstelling activiteitencommissie

Ondersteunen van de school bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.
Beheren van het schoolfonds.
Aanspreekpunt zijn voor ouders.

Wat doen wij met het door u bij elkaar gebrachte budget?
Elk jaar opnieuw proberen wij aan een aantal vaste activiteiten invulling te geven. Uitgangspunt hierbij is dat de uitgaven voor alle kinderen toegankelijk moeten zijn.
Dit betekent dat wij als activiteitencommissie onder andere jaarlijks de volgende activiteiten verzorgen:

 • Schoolfotograaf
 • Openingsfeest
 • Project / Kinderboekenweek
 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Nieuwjaarshappening
 • Disco
 • Pasen
 • Schoolreis groep 3 t/m 6
 • Koningsdag
 • Sportdag
 • Sponsorloop
 • Avondvierdaagse
 • Survival groep 7
 • Verwendag onderbouw (hele dagopvang, peuters en kleuters)
 • Meesters- & Juffendag
 • Afscheid groep 8
 • Eindejaarsfeest
 • Decoratie

De commissie die de activiteit voorbereid bestaat uit een aantal activiteitencommissieleden en een aantal leerkrachten.

Overleg

De activiteitencommissie vergadert normaal gesproken 7 tot 8 maal per schooljaar. Deze vergaderingen vinden altijd in de avonduren plaats. Daarnaast wordt voorafgaand aan een activiteit regelmatig overlegd door de activiteitencommissieleden en leerkrachten die betrokken zijn bij een commissie.

Schoolfonds

Om de diverse activiteiten voor de leerlingen te kunnen bekostigen, heeft de school een schoolfonds. In het schoolfonds wordt de ouderbijdrage gestort. De ouderbijdrage wordt gestort op een aparte rekening, beheerd door de penningmeester van de Activiteiten Commissie. De Activiteiten Commissie is een zelfstandige stichting, ingeschreven bij de kamer van koophandel, welke financieel volledig los staat van IKCĀ  Jan Ligthart. Het bedrag is van de kinderen en voor de kinderen.
Uw bijdrage aan het schoolfonds is niet verplicht, maar van uw bijdrage organiseren we wel tal van activiteiten voor de kinderen, die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. Een belangrijk criterium om in aanmerking te komen voor betaling van een project of activiteit vanuit het schoolfonds is dat het ten goede moet komen aan alle kinderen van Obs Jan Ligthart.

Het kan dus voorkomen dat uw kind het ene jaar meer profiteert van de activiteiten dan het andere jaar, maar dat middelt zich uit over de gehele schooltijd. Door niet voor elke groep een aparte bijdrage vast te stellen proberen we het voor iedereen overzichtelijk en betaalbaar te houden.

Omdat het kamp van groep 8 uit meerdere dagen bestaat en niet volledig uit het schoolfonds kan worden betaald, vragen wij hiervoor een aparte bijdrage. Deze bijdrage wordt door de leerkrachten van groep 8 vastgesteld. Zij organiseren het kamp.

Betaling van de ouderbijdrage kan op rekening NL80 INGB 0001 3421 27 t.n.v. activiteitencommissie Jan Ligthart. Vergeet niet bij uw overboeking de naam en groep van uw kind/kinderen te vermelden.

Mocht u gebruik willen maken van gespreide betaling, of indien u deze ouderbijdrage niet kan betalen, dan verzoek ik u vriendelijk om contact op te nemen met de penningmeester voor het maken van aanvullende afspraken. Wij kunnen dan samen zoeken naar een passende oplossing. Uiteraard zal het een en ander discreet worden behandeld. Bovendien voorkomt u zo dat er een herinneringsbrief naar u wordt toegezonden.

Indien ik echter geen betaling of bericht ontvang, ook niet na een herinneringsbrief, behoud ik mij het recht voor om bij de leerkrachten te inventariseren wat de reden van geen reactie zou kunnen zijn, dan wel wat eventueel een reden van niet betalen is. Zodoende probeer ik een inschatting te maken over een eventuele uitsluiting van deelname aan eerder genoemde activiteiten.

Tot afgelopen jaar was de activiteitencommissie hierin minder strikt; echter gezien het toenemend aantal niet betalende ouders, zijn wij helaas genoodzaakt om hier strikter mee om te gaan. Wij zouden het jammer vinden als er activiteiten, waar de kinderen veelal uitkijken en ook veel plezier aan beleven, zouden moeten verdwijnen, omdat het budget daarvoor ontoereikend is.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kan dat:
E-mail: penningmeesterAC.janligthart@wijzer.nu

Verantwoording
Jaarlijks zullen wij, na goedkeuring van de kascommissie, het jaarverslag, de begroting voor het nieuwe schooljaar en het voorstel voor de ouderbijdrage via de mail aan u doen toekomen. Na een reactietermijn van 2 weken zullen wij alle reacties verzamelen en u via de mail een terugkoppeling geven.

Wij hopen u met deze tekst inzicht gegeven te hebben in het hoe en waarom rond de ouderbijdrage.

Mocht u desondanks nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op of spreek een van de activiteitencommissieleden aan.

Met vriendelijke groet,
Namens de activiteitencommissie
voorzitterAC.janligthart@wijzer.nu