Een goede basisschool brengt je verder!
IKC Jan Ligthart brengt je verder! Dat is waar we voor staan. Al ruim 125 jaar lang krijgen kinderen bij ons alle kansen om zich te ontwikkelen. Wij lopen voorop wat betreft tweetalig onderwijs en zijn trots op de hoge kwaliteit van ons onderwijs.

Engels

Aan onze basisschool is een fulltime docent Engels verbonden. Engelse taalvaardigheid vinden wij zo belangrijk dat we naast de methode zelf aanvullende lesmaterialen ontwikkelen. De groepsleerkracht verzorgt wekelijks een tweede lesmoment in het Engels. Speciaal hiervoor volgen onze leerkrachten cursussen Engels voor toepassing in de klas, waarbij er vooral veel aandacht is voor een correcte uitspraak. Aan het eind van de basisschool spreekt en begrijpt uw kind Engels op hoog niveau!
Alle kinderen krijgen vanaf de peuterspeelzaal Engelse les van een lerares met Engels als moedertaal, een native speaker. Dat vinden ze niet alleen ontzettend leuk, maar het is ook heel erg nuttig. Een goede beheersing van de Engelse taal komt goed van pas in het vervolgonderwijs en later op de arbeidsmarkt. Vorig schooljaar is er een klein onderzoekje uitgezet bij 4 scholen uit het voortgezet onderwijs. Gebleken is dat onze kinderen een groot woordenschat hebben, de Engelse taal op een natuurlijke manier uitspreken en dat de leerlingen niet bang zijn om andere talen te spreken. Tevens is gebleken dat onze kinderen een grote voorsprong hebben, wanneer ze naar het tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs gaan.

Resultaat gericht onderwijs

Bij IKC Jan Ligthart vinden we resultaatgericht onderwijs belangrijk, voor al onze leerlingen. Het maakt niet uit welk niveau de leerling heeft, wel willen uit iedere leerling het maximale halen. Dat maakt dat wij op een goede manier prestatiegericht zijn.
Aan het eind van groep acht willen we dat onze leerlingen doorstromen naar het hoogste niveau in het voortgezet onderwijs dat voor hen haalbaar is. We hebben daarom veel aandacht voor de basisvakken lezen, taal en rekenen en geven ieder kind zoveel mogelijk instructie op zijn eigen niveau. We geven huiswerk, leren onze leerlingen te plannen en met agenda’s te werken. Dat maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker.
Wij willen de capaciteiten en de talenten van uw kind(eren) zo goed mogelijk benutten. We hebben daarbij aandacht voor de minder-, maar ook voor de meerbegaafde leerling. Door het gebruik van het effectieve instructiemodel en de didactische werkplannen en blokplannen spelen we zoveel mogelijk in op de onderwijsbehoeften van elke kind. Dit gaat nog makkelijker met onze vernieuwede methoden voor lezen, taal, spelling en rekenen, het gebruik van de touchsceens (groep 3 t/m 8) en computers (groep 1 t/m 8).

Positieve sfeer, veilig klimaat

Er heerst een bijzonder positieve sfeer tussen de leerlingen onderling en tussen de leerlingen en het team. Dat is een basisvoorwaarde om goed te kunnen presteren. We bieden onze leerlingen een warme, sfeervolle en veilige school waar ze zich welkom voelen. De gedragscode is de leidraad bij ons beleid.

Projectmatige aanpak

Sinds schooljaar 2016-2017 hanteren wij voor geschiedenis de methode geschiedenis Anders. Geschiedenis anders wil nadrukkelijk tegemoet komen aan de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Om dit te bewerkstelligen is er voor gekozen om te werken met de theorie rond meervoudige intelligentie. Door de vele activiteiten en onderzoekjes, waaruit de kinderen kunnen kiezen, worden hen ook vooral vele vaardigheden bijgebracht. Vaardigheden die hen bij ieder vakgebied van pas kunnen komen. In 4 blokken van 2 weken werken de leerlingen van groep 5 tot en met 8 projectmatig aan verschillende onderwerpen. De onderwerpen komen voort uit de canon van de Nederlandse geschiedenis. De volgende onderwerpen worden behandeld: Groep 5: Vroeger was het anders, Van vroeger tot nu, Prehistorie en Het oude Egypte. Groep 6: Romeinen, Kloosters, Vikingen en Ridders en kastelen. Groep 7: Stad in de Middeleeuwen, Ontdekkingsreizen, 80 jaar oorlog en De Gouden eeuw. Groep 8: Pruiken en revoluties, Industrie, Twee keer oorlog en Laatste tijd.

Levensbeschouwelijk onderwijs

De leerlingen van de groepen 8 hebben de mogelijkheid tot het volgen van een les levensbeschouwelijk onderwijs per week. De lessen duren 45 minuten en worden gegeven door een vakdocent van de GHV/HVO-organisatie te Utrecht. Er kan gekozen worden voor humanistische vorming of godsdienstonderwijs. Als u wilt dat uw kind geen levensbeschouwelijk onderwijs volgt, blijft het gewoon bij de groepsleerkracht in de klas.
Bewegingsonderwijs
De kleuters krijgen bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht(en). De ene keer gaat het om een spelles, de andere keer om een klim- en klauterles. Bewegingsonderwijs wordt vanaf groep 3 tweemaal per week door een vakleerkracht gym gegeven.

Prima team

Het IKC Jan Ligthart heeft een enthousiast, consciëntieus en uiterst bekwaam team. Ook het talent van de leerkrachten telt! We denken goed na over ons onderwijs en blijven middels scholing en studie goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Openbare school

Het openbare karakter van onze school is heel herkenbaar. Het volgende wordt in woord en gebaar uitgedragen door iedereen die in onze school werkt, actief is:

  • wij geven toegang aan alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond; kinderen uit andere culturen dan de Nederlandse integreren op onze school gemakkelijk.
  • onze school geeft in voldoende mate ruimte voor levensbeschouwelijk onderwijs. Dit vindt alleen plaats op verzoek van de ouders en bij voldoende belangstelling. Doorgaans gaat het om godsdienstlessen of humanistisch vormingsonderwijs.
  • alle leerlingen krijgen in de gewone lessen in elk geval conform de kerndoelen alles wat voor de algemene ontwikkeling van belang is met betrekking tot wereldgodsdiensten en religies zonder daarover een waardeoordeel uit te spreken
  • we gaan met wederzijds respect met elkaar om; we zoeken meer naar overeenkomsten dan naar verschillen; wij geven elkaar de ruimte binnen de regels die we samen afspreken het gedachtegoed van het openbaar onderwijs is gebaseerd op de diversiteit van onze samenleving. Om deel te kunnen nemen aan die samenleving is een opvoeding tot sociaal bewustzijn en mondigheid een vereiste.