In  opvanggroepen en de  groepen  1/2  hanteren  wij  het  observatie-‐  en  registratiesysteem  “KIJK!”   Dit  is  een  systeem  waarin  per  ontwikkelingsgebied  alle  tussendoelen  worden  beschreven.

Groepen 1/2

Aan  de   hand  van  de doelstellingen uit KIJK! richten  wij  ons  onderwijs  in.  Zowel  de  klassikale  lessen  als  de   individuele  opdrachten  worden  voorbereid  vanuit  deze  ontwikkelingslijnen.     De  leerkracht  observeert  de  kinderen  en  daagt  hen  uit  om  verder  te  komen  in  hun ontwikkeling.   De  leerkracht  registreert  in  het  systeem  wat  zij  per  kind  gezien  heeft.  Op  deze  manier  wordt  de   ontwikkeling  van  elk  kind  gevolgd  en  gestimuleerd.
Hieronder  ziet  u  de  ontwikkelingsgebieden  die  in  “KIJK!”  worden  beschreven.  Uiteraard  is  dit  een   beknopte  weergave  van  alle  ontwikkelingslijnen.   Mocht  u  de  uitgebreidere  versie  willen   bekijken,  zoals  wij  deze  in  de  groep  gebruiken,  neem  dan  gerust  contact  op  met  de  leerkracht  van   uw  kind.

Sociale  en  emotionele  ontwikkeling:  
­‐ Zelfbeeld:  de  kennis  en  het  beeld  dat  een  kind  van  zichzelf  heeft.
-­ Relatie  met  volwassenen:  staat  in  het  teken  van  toenemende  belangstelling  voor  andere   personen,  kinderen  groeien  van  leerkracht  afhankelijk  naar  onafhankelijk.
‐ Relatie  met  andere  kinderen:  samen  spelen  en  werken  met  andere  kinderen  en  het  leren   van  nieuwe  vaardigheden,  bijvoorbeeld  voor  jezelf  opkomen.

Spelontwikkeling:  
Een  kind  speelt  zolang  het  er  zin  in  heeft.  Spel  is  voor  jonge  kinderen  een   activiteit  die  plezier  verschaft.  Dat  is  te  zien  aan  de  mate  waarin  hij  in  zijn  spel  op  gaat.  Spelen  is   een  zelfgekozen,  uitdagende  activiteit;  het  is  de  essentiële  bron  voor  leren  en  ontwikkeling.  Spel   heeft  een  positieve  invloed  op  de  overige  ontwikkelingslijnen.

Taakgerichtheid  en  zelfstandigheid:  
Ontwikkelingslijn  die  is  toegespitst  op  het  uitvoeren  van   opdrachten.  De  kinderen  leren  langere  tijd  zelf  aan  het  werk  te  gaan,  kinderen  worden  minder   afhankelijk  van  volwassenen.

Zintuigelijke  waarneming
– Auditieve  waarneming:   inprenting/geheugen,   kunnen   rijmen   en  klankcombinaties   onderscheiden,  bijvoorbeeld  lettergrepen  en  losse  letters.
‐ Visuele  waarneming:  kleuren  benoemen,  patronen  herkennen,  van  driedimensionaal  naar   het  platte  vlak  (op  papier).

Motoriek  en  Tekenontwikkeling   
‐ Kleine  motoriek:  bewegingen  met  armen,  handen,  vingers,  de  motoriek  wordt  naarmate  een   kind  ouder  wordt  verfijnder.
‐ Grote  motoriek:  bewegingen  met  het  lichaam
‐ Tekenontwikkeling:  een  kind  tekent  vrij  en  laat  zo  zien  wat  het  al  kan,  het  gaat  hierbij  niet   om  prestatie

Oriëntatie
­‐ Lichaamsoriëntatie:  kennis  van  lichaamsdelen  en  het  kunnen  sturen  van  het  eigen  lichaam.  ‐ Ruimtelijke  oriëntatie:   kennis  van   ruimtelijke  begrippen  zoals  achter,  op,  onder,  etc.   Ruimtelijk  kunnen  bouwen,  puzzelen.  Later    vertaling  van  ruimtelijke  begrippen  naar  werken   in  het  platte  vlak.
‐ Tijdsoriëntatie:   leren  van   onder  andere  dagritme,  dagen  van   de  week,  inzicht  in   weekindeling  en  waarvoor  een  klok  dient.

Taal:
‐ Mondelinge  taal:  het  spontaan  spreken  van  de  kinderen  tijdens  vertelkring,  kringactiviteiten,   spel  wordt  geobserveerd.  Hierbij  wordt  onder  andere  gelet  op   vrij  vertellen,   verstaanbaarheid,  uitspraak,  zinsbouw,  woordenschat.
‐ Beginnende  geletterdheid:  boekverkenning,  van  krabbelen  op  papier  naar  het  ‘tekenen’  van   echte  letters,  begrijpend  luisteren,  letterkennis

Rekenen:  
­‐ Beginnende  gecijferdheid:  leren  tellen  startend  bij  5,  later  tot  20.  Eerst  hardop  tellen  daarna   aanrakend  tellen,  dan  aanwijzend  tellen.  Gestructureerd  tellen,  getalherkenning  en  het   maken  van  kleine  sommetjes.   –

Logisch  denken:  ontwikkeling  van  het  denken  in  hoeveelheden,  overeenkomsten  en   verschillen.  Bijvoorbeeld:  groot-­‐klein,  evenveel,  meer-­‐minder,  passen  en  meten.