Missie IKC Jan Ligthart

IKC Jan Ligthart is een veilige plek waar kinderen van 0-13 jaar gezien en gehoord worden. Waar aandacht is voor hun ontwikkeling en talenten voor nu en voor de toekomst. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen, door ons aanbod af te stemmen op hun mogelijkheden en behoeften. Dit doen wij door het bieden van kwalitatief goed en boeiend onderwijs, opvang en talentontwikkeling.

 

Visie en strategie van IKC Jan Ligthart

Maatschappelijk
IKC Jan Ligthart biedt opvang en onderwijs aan kinderen tussen 0-13 jaar.
Tussen opvang en onderwijs is een doorgaande lijn op o.a. zorg, warme overdracht, ouderbetrokkenheid en aanbod (methoden). Het team staat voor goede communicatie en samenwerking met kinderen, ouders, en instellingen voor opvang, onderwijs, zorg en vrije tijd. De communicatie naar ouders toe is open, waarbij ouders worden gezien als partners. Het welbevinden van leerlingen, medewerkers en ouders staat hoog in het vaandel, met als doel om een positieve kijk op de samenleving te ontwikkelen.
Onze kinderen worden voorbereid op de toekomst door de vaardigheden van deze tijd zoveel mogelijk te laten terugkomen bij samenwerken, creativiteit, ICT vaardigheden, kritische houding, communicatievaardigheden, zelf problemen leren oplossen. Deze vaardigheden/talenten worden ondergebracht in de 4 pijlers: Wetenschap & Techniek, Kunst & Cultuur, Sport & Spel en Burgerschap & Maatschappij.
Buiten de reguliere schooltijden is er een naschools aanbod waar de kinderen hun interesse en/of talenten kunnen laten zien.

Pedagogisch
Wij bieden een fysiek sociale en veilige omgeving met behulp van de aanpak van de Vreedzame school, waarin het welbevinden van kinderen centraal staat. In alle groepen wordt aandacht besteed aan dezelfde omgangsvormen, waarden en normen. Hierdoor leren de kinderen op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om te gaan en zich te houden aan afspraken van de school. Met deze aanpak krijgen kinderen verantwoordelijkheid, zullen ze zelfstandig handelen en wordt de weerbaarheid en zelfstandigheid vergroot. Om gehoor te geven aan de ideeën/gevoelens en meningen van de leerlingen hebben we op school een leerlingenraad. Deze kinderen vertegenwoordigen de stem van de school.
Medewerkers benaderen de kinderen op een positieve manier, zijn bemoedigend, stimulerend en leren ze zo om sociaal vaardig te zijn en leren om samen te werken en samen te leven.

Onderwijskundig
IKC Jan Ligthart biedt Engels aan kinderen vanaf de peuterspeelzaal, onder leiding van een native speaker.
Kinderen wordt binnen de groep structuur en duidelijkheid geboden, met projectmatige, zelfstandige en samenwerkende werkvormen. Hierdoor krijgt de leerkracht meer tijd om kinderen die extra aandacht nodig hebben, te coachen.
Op basis van groepsplannen (themaplannen, blokplannen) wordt gedifferentieerde instructie en verwerking binnen de groep gegeven. Er is systematische aandacht voor vorderingen in de ontwikkeling van leerlingen. Dit begint al bij de jongste kinderen met spelend leren en lerend spelen. Hierdoor kunnen wij de talenten van kinderen benutten en benoemen.

Professionaliteit
De medewerkers van opvang en onderwijs ontwikkelen zich door collegiale consultatie en feedback. We zijn gericht op samen leren, competenties benutten en ontwikkelen, waarbij we een beroep doen óp en ruimte bieden áán de persoonlijke kracht van elke medewerker. Medewerkers krijgen voldoende mogelijkheden om zich te professionaliseren, door zowel interne –als externe expertise te benutten.
Door de inzet van ontwikkelteams worden de competenties en interesses van leerkrachten benut. Waarbij gefaseerd gewerkt wordt aan implementatie, evaluatie en borging van beleid.

Kernwaarden
De kernwaarden voor stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs zijn ook de kernwaarden van onze school:
Ondernemend
Verbindend
Oprecht