In het schooljaar 1999-2000 is de Stichting Vrienden van de Jan Ligthart opgericht. Deze stichting tracht o.a. door middel van fondsenwerving een extra inkomstenbron voor de school te creëren.

Waarom deze stichting?

Zoals zo vaak draait het bij nieuwe dingen om geld. Het onderwijs aan kinderen wordt, zoals op vrijwel iedere basisschool, betaald uit de middelen die de school van rijkswege ontvangt voor het uitvoeren van onderwijskundige taken. De besteding van dit budget is uiteraard aan voorwaarden gebonden, dat wil zeggen dat beslissingen over uitgaven op het vlak van personeel, leermiddelen, gebouw, zorgbreedte, etc. vast liggen en in feite vóór de school worden genomen. Naast dit budget is er natuurlijk de vrijwillige ouderbijdrage, beheerd door de ouderraad en bestemd voor zaken en activiteiten die niet strikt op het vlak van het onderwijs liggen, zoals Sinterklaas- en Kerstfeest, het jaarlijkse schoolreisje en dergelijke.

Om de aantrekkelijkheid van de school te behouden en zo mogelijk te vergroten, kan het voorkomen dat bepaalde uitgaven gewenst zijn waarvoor op dat moment geen geld beschikbaar is. In het verleden zijn incidenteel, en met veel creativiteit, een aantal van dergelijke wensen gerealiseerd. Echter evenzo vaak lukt dergelijke financiering minder goed. In de Medezeggenschapsraad is het idee uitgewerkt om voor dergelijke uitgaven, door middel van een stichting, een buffer te creëren en deze incidentele acties een meer structureel karakter te geven. Tevens kan sponsoring, geen onbekend verschijnsel meer in het onderwijs, hiermee een plaats binnen de school gegeven worden.

Waarvoor zijn deze extra middelen nodig?

Zoals gezegd zullen de extra middelen worden gebruikt voor die zaken waarvoor geen ander budget beschikbaar is of niet op dat moment. Hierbij kan gedacht worden aan extra voorzieningen aan het schoolgebouw en het interieur, aanvullende leermiddelen, computerapparatuur of software, handenarbeidartikelen en bijvoorbeeld specifieke projecten op het creatieve, sportieve of (multi)culturele vlak. Uiteraard staat het succes van deze fondswerving niet bij voorbaat vast.

Wie worden benaderd?

In het streven naar de bovenstaande doelstelling werft de Stichting Vrienden van de Jan Ligthart bij de volgende doelgroepen voor de fondsenwerving: ouders van de leerlingen van IKC Jan Ligthart (de allereerst belanghebbenden bij een aantrekkelijke school voor hun kinderen), overige relaties van de school, zoals oud ouders en leerlingen, oud leerkrachten en andere betrokkenen, winkeliers en overige bedrijven uit Vlaardingen. Tot slot verkrijgt de stichting aan opbrengsten uit incidentele acties als fancy fairs en sponsorlopen.

Hoe is de stichting georganiseerd?

De stichting kent een bestuur, bestaande uit de voorzitter van de Medezeggenschapsraad en de directeur van de school.

Huidig bestuur:
De heer J. Bannink, penningmeester
Mevrouw M. v Duuren, lid.